14M Galvanizli köçäniň yşyklandyryş polýusy

Gysga düşündiriş:

1. Öndüriji ýa-da çözgüt üpjün ediji, dizaýn we önümçilikde halkara standart ASTM BS EN40 ussat we ussat.

2. Takyk kebşirlemek, syzdyryjy kebşirleme, gyrasy dişlenmezlik, hapalarsyz tekiz ýer.

3. Poroşok sepmek prosesi, arassa poliester plastmassa poroşok örtüginiň durnuklylygy, güýçli ýelmeşme, UV garşylygy.Filmiň galyňlygy 10-dan gowrak, güýçli ýelmeşme.

4. Gyzgyn dip galvanizleýji tehnologiýa, içerki we daşarky ýüzler, gyzgyn sink sink örtüginiň antikroziýa bejergisinden 75 mikrondan ýokary.

5. Döwlet taslamalary üçin bir nokatly hyzmat: deslapky dizaýn, wagtlaýyn resminamalar, hil gözegçiliginiň önümçilik tertibi, gurmak üçin inerener görkezmesi


Haryt maglumatlary

Yşyklandyryjy ajaýyplyk (1) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (2) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (3) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (4) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (5) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (6) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (7) Yşyklandyryjy ajaýyplyk (8)

Lighteňil polýuslar: ajaýyplygy ýagtylandyrýar

“Xintong” toparynda, pudakda täze ülňüleri kesgitlemek üçin döredilen ajaýyp yşyk polýuslarymyzy hödürlemek bilen buýsanýarys.
Innowasiýa we hil baradaky ygrarlylygymyz, onlarça ýyllyk tejribe bilen bilelikde, iň ýokary derejeli çözgütleri gözleýän B2B hyzmatdaşlarymyz üçin ileri tutulýan saýlawy edýär.

1. Deňi-taýy bolmadyk çydamlylyk

Lighteňil polýuslarymyz wagt synagyna garşy durmak üçin guruldy.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan, poslama, aşa howa şertlerine we mehaniki streslere ajaýyp garşylyk görkezýär.Bu siziň taslamalaryňyz üçin uzak möhletli maýa goýumlaryny üpjün edýär.

2. Iň gowusy özleşdirmek

Her taslamanyň özboluşly talaplarynyň bardygyna düşünýäris.Şol sebäpli özleşdirmegiň köp görnüşini hödürleýäris.Boýy, dizaýny ýa-da bezegi bolsun, ýeňil polýuslarymyz aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylyp bilner.Zehinliligi we işleýşi bilen tapawutlanýar.

3. Innowasiýa tehnologiýasy

“Xintong” topary tehnologiki ösüşleriň başynda durýar.Lightagtylyk polýuslarymyz akylly yşyklandyryş ulgamlary we energiýa tygşytlaýjy dizaýnlar ýaly täzeçillikleri öz içine alýar.

Lightagtylygyň geljegini iň häzirki zaman çözgütlerimiz bilen gujaklaň.

4. Birkemsiz integrasiýa

Lightagtylyk polýuslarymyz dürli gurşawlara synanyşmak üçin işlenip düzülendir.Şäher köçeleri, awtoulag ýollary, seýilgähler ýa-da senagat toplumlary üçin bolsun, ajaýyp yşyklandyryş wagtynda üznüksiz garyşýarlar.

5. Ylalaşyk we howpsuzlyk

Howpsuzlyk birinji orunda durýar.Lightagtylyk polýuslarymyz ähli howpsuzlyk standartlaryna we şahadatnamalaryna laýyk gelýär.

Taslamalaryňyzyň jemgyýetleriň we ulanyjylaryň abadançylygyny ileri tutýan önümler bilen yşyklandyryljakdygyna arkaýyn boluň.

Näme üçin Xintong toparyny saýlamaly?

Subut edilen yz ýazgysy: 1999-njy ýyldan gözbaş alyp gaýdýan taryh we 340 hünärmenden ybarat topar bilen yzygiderli ýokary derejäni berdik.

Global Reach: Önümlerimiz Filippinler we BAE ýaly eksport bazarlarynda müşderileriň ynamyny gazandy.

B2B ajaýyplygy: Biz diňe B2B hyzmatdaşlaryna ýüz tutýarys, satyn alyş işgärleri, potratçylar we döwlet edaralary üçin üznüksiz tejribe üpjün edýäris.

Partner with us at Xintong Group and illuminate the world with confidence. For inquiries and custom solutions, contact us at rfq2@xintong-group.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler