Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Zangzhou Xintong Transport Equipment Group Co., Ltd.”, ulag enjamlarynyň doly toplumyny öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalardan biridir.Xintong kompaniýasy 1999-njy ýylda döredilip, 340-dan gowrak işgäri bardy we akylly transport we howpsuzlyk in engineeringenerçiligi bilen meşgullandy.

.Yllar

XINTONG kompaniýasy 1999-njy ýylda döredildi.

+
Işgärler

XINTONG kompaniýasynyň 340-den gowrak işgäri bar.

+
Countriesurtlar

Önümler 150-den gowrak ýurtda üstünlikli ulanylýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Indi bu kompaniýanyň jiangsu welaýatynda, milli ýokary tehnologiýaly kärhanalarda, welaýat, şäher kärhanasynyň howpsuzlyk kwalifikasiýasy, ýol yşyklandyryşynyň birinji derejeli kwalifikasiýasy, 3 c şahadatnamasy, Jemgyýetçilik howpsuzlygy ministrliginiň svetoforlary, çyralary, elektron we akylly in engineeringenerçilik, maglumat ulgamlaryny birleşdirmek we hyzmat derejesi 3 kär, howpsuzlyk önümçilik ygtyýarnamasy we AAA karzy we beýleki pudaklaryň kär şahadatnamasy.Önümlerde munisipal güýji we gün signal çyralary, akylly utgaşdyrylan signal ulgamy, alamatlar, alamatlar, induksiýa ekrany, uzyn ýol aralygy, induksiýa ekrany we dürli adaty signal çyralary, elektrik duýduryşy, gözegçilik we şahsylaşdyrylan çybyk bar.Marka önümleriniň we tehnologiki innowasiýalaryň üznüksiz ösmegini dowam etdirmek, müşderi hyzmatyny güýçlendirmek, baý senagat tejribesi bolan, agressiw dolandyryş topary bilen köp sanly talanty taýýarlamak, kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüşi üçin ygtybarly esas döretdi.

Kwalifikasiýa şahadatnamasy (10)
Kwalifikasiýa şahadatnamasy (12)
Kwalifikasiýa şahadatnamasy (14)
Kwalifikasiýa şahadatnamasy (5)

Biz bilen habarlaşyň

Geljekde kompaniýa hyzmat derejesini hasam ýokarlandyrar, hyzmat ulgamyny kämilleşdirer, ulanyjylar üçin oýlanyşykly we oýlanyşykly hyzmat eder.Ylmy we tehnologiki täzelikleri amala aşyryň, önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyryň, has köp önüm çykaryň, sosial intellektiň tendensiýasyna uýgunlaşyň;Esasy baglanyşyk hökmünde innowasiýa, amaly we hyzmat bilen korporatiw medeniýeti döretmek;Sosial dolandyryş üçin has akylly hyzmatlary hödürlemek üçin üpjün edijileriň, integratorlaryň we in engineeringenerçilik hyzmatlaryny üpjün edijileriň ajaýyp akylly transport doly toplumy bolmak üçin kärhanany güýçlendiriň.

müşderi saparlary

CSA (1)
CSA (2)
CSA (3)
CSA (4)
CSA (7)
CSA (5)
CSA (8)
CSA (6)
CSA (9)